Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8, 812 67, Bratislava, č. účtu (IBAN): SK56 8180 0000 0070 0013 6575, IČO: 30 794 536

Výstavisko Agrokomplex Nitra, 26.-27. Apríl 2016

Termín registrácie do 31.3.2016

Registračný formulár na Veľtrh práce – Job Expo 2016 (26. – 27. 04. 2016)

 
Obch. názov vystavovateľa:
Vaše logo:
Vaše logo bude použité na límci stánku. V prípade, že logo nevložíte, na stánku bude uvedený len názov Vašej spoločnosti. Pre vloženie použite prosím logo do veľkosti 500 kB. Väčšie logá vo formátoch *.ai *.eps *.pdf *.jpg *.png *.gif zašlite e-mailom na adresu: info@jobexpo.sk
Riaditeľ:
 
Poštová adresa:
  PSČ:   Mesto:
Telefón:
Fax:
Mobil:
E-mail:
WWW:
 
Bankové spojenie:
Bankové spojenie (vo formáte IBAN):
BIC kód:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
 
Výstavný stánok:
Nákres stánku: 3x3 m2, 4x5 m2,
 
Pracovné miesta: (vyplňte prosím nasledujúce pozície a počet miest.)
Názov pozície:   Počet miest: + riadok
 
Máte záujem prezentovať Vašu spoločnosť na pódiu v spoločnej výstavnej hale?
Áno, ústne Áno, formou PPT, príp. inou formou Nie
Termín zaslania PPT, príp. iných podkladov na e-mail info@jobexpo.sk do 8.4.2016
 
 
Máte záujem byť kontaktovaný ohľadom sponzoringu?
ÁNO NIE

Úhrada zábezpeky: úhradu vykonajte z účtu, ktorý ste uviedli v registračnom formulári na číslo účtu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (IBAN): SK56 8180 0000 0070 0013 6575, ako variabilný symbol uveďte IČO, v správe pre prijímateľa uveďte text: „jobexpo2016“, v termíne do 3 pracovných dní od odoslania registračného formuláru. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese jobexpo@upsvr.gov.sk.

Po ukončení Veľtrhu práce – Job Expo 2016 bude zábezpeka vrátená tomu vystavovateľovi, ktorý sa zúčastní podujatia počas oboch dní a odovzdá stánok 27. 04. 2016 o 14.00 hodine formou preberacieho protokolu, na bankový účet, z ktorého bola vykonaná úhrada. V opačnom prípade sa splatená zábezpeka stane príjmom štátneho rozpočtu SR.

Máte iné špecifické požiadavky?

Po odoslaní formuláru Vám bude zaslaný mail s potvrdením registrácie a s registračným formulárom, ktorý si budete môcť vytlačiť.


PARTNERI