Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8, 812 67, Bratislava, č. účtu (IBAN): SK56 8180 0000 0070 0013 6575, IČO: 30 794 536

Výstavisko Agrokomplex Nitra, 16. – 17. apríla 2019

Termín registrácie do 15.3.2019

Registračný formulár na Veľtrh práce – Job Expo 2019 (16. – 17. 04. 2019)

 
Obch. názov vystavovateľa:
Vaše logo:
Logo bude použité na límci stánku. Ak logo nevložíte/nepošlete alebo logo nebude v zodpovedajúcej kvalite, na límci budete mať uvedený názov Vašej spoločnosti. Pre vloženie použite prosím logo do veľkosti 500 kB. Väčšie logá vo formátoch *.ai *.eps *.pdf *.jpg *.png *.gif zašlite e-mailom na adresu: info@jobexpo.sk
Štatutárny zástupca:
 
Poštová adresa:
  PSČ:   Mesto:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
WWW:
 
Bankové spojenie:
Bankové spojenie (vo formáte IBAN):
BIC kód:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
 
Výstavný stánok:
Nákres stánku: 3x3 m24x5 m2
 
Pracovné miesta: (uveďte prosím presné pozície a počet miest, ktoré budete na Veľtrhu práce – Job Expo 2019 ponúkať )
Názov prac. pozície:   Počet miest: + riadok
 
Máte záujem prezentovať Vašu spoločnosť (napr. voľné prac. miesta, vaše zámery do budúcnosti, atď.) na pódiu v spoločnej výstavnej hale?
Áno, ústne Áno, formou PPT, príp. inou formou Nie
Rozsah max. 15 min, prezentáciu príp. iné podklady zašlite na e-mail info@jobexpo.sk do 15.3.2019
 
Máte záujem realizovať odbornú prednášku alebo workshop (napr. ako sa pripraviť na prac. pohovor a iné na odborné/náučné témy) v seminárnej miestnosti?
Áno, ústne Áno, formou PPT, príp. inou formou Nie
Rozsah max. 20 min. (príp. 40 min.), prezentáciu príp. iné podklady zašlite na e-mail info@jobexpo.sk do 15.3.2019
 
 
Máte záujem byť kontaktovaný ohľadom sponzoringu?
ÁNO NIE

Postup pri úhrade zábezpeky je detailne popísaný v potvrdzovacom e-maili, ktorý Vám bude zaslaný ihneď po registrácii na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári.

Po ukončení Veľtrhu práce – Job Expo 2019 bude zábezpeka vrátená tomu vystavovateľovi, ktorý sa zúčastní podujatia počas oboch dní a odovzdá stánok 17.4.2019 o 14.00 h formou protokolu, na bankový účet, z ktorého bola vykonaná úhrada. V opačnom prípade sa splatená zábezpeka stane príjmom štátneho rozpočtu SR.

Máte iné špecifické požiadavky?

Po odoslaní formuláru Vám bude zaslaný e-mail s potvrdením registrácie a s registračným formulárom, ktorý si budete môcť vytlačiť.
Ďakujeme za registráciu na Veľtrh práce – Job Expo 2019 a tešíme sa na Vašu účasť.


PARTNERI