Kam DO školy? Kam ZO školy?

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ C PRE STREDNÉ ŠKOLY  

PROGRAM PREDNÁŠOK, WORKSHOPOV, PREZENTÁCIÍ

26.4. 2018

 

10,00-10,25       Ako uspieť na výberovom pohovore

                          Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP

 

10,30-10,55       Otvorení svetu . . .Ako na zahraničnú mobilitu

                           Euroguidance SAAIC

 

11,00-11,55        Hodnotiace a rozvojové centrá - potreba rozvoja kľúčových kompetencií

                            UPSVaR  Lučenec

 

12,00-12,25       Digitálne zručnosti, ktoré uľahčia štúdium a vstup do zamestnania

                          Slovenská informatická spoločnosť, Ing. Jozef Ďurica UNIKREDIT

 

12,30-12,55       Pracovnoprávne vzťahy v oblasti zamestnávania mladistvých

                          Inšpektorát práce Nitra 

 

13,00-13,45       Partnerstvá pre budúcnosť - Ako spoluprácou podporiť posilnenie 

                          duálneho vzdelávania - workshop

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK) v rámci medzinárodného projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ podporeného z programu Erasmus+

 

27.4.2018

 

09,00-09,25       Ako uspieť na výberovom pohovore

                          Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP

 

09,30-09,55       Otvorení svetu . . .Ako na zahraničnú mobilitu

                          Euroguidance SAAIC

 

10,00-10,25        Neformálnym vzdelávaním ku kompetenciám pre prax

                            IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

10,30-10,55       Koučing ako prostriedok pre nájdenie (nielen) kariérnej cesty

                          NiKo  - Nitrianski kouči (neformálne združenie koučov)

 

11,00-11,55       Obchodovanie s ľuďmi – film, diskusia

                          Informačné centrum  na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ D PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  

PROGRAM PREDNÁŠOK, WORKSHOPOV, PREZENTÁCIÍ 

26.4. 2018

 

10,00-10,25       Extrémizmus – prednáška spojená s diskusiou

                           Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

10,30-10,55       Ako si vybrať svoje budúce povolanie

                           UPSVaR Nové Zámky, CPPPaP Nové Zámky

 

11,00-11,25       Duálne vzdelávanie

                           ZKW Slovakia a. s.

 

11,30-11,55       Základy podnikania a finančná gramotnosť

                          JA Slovensko, n.o.

 

12,00-12,25       Príprava nových učebných a študijných odborov v oblasti spracovania

   plastov

                          Slovenský plastikársky klaster

 

12,30-12,55       Voľba povolania bez predsudkov

                          UPSVaR Nové Zámky, CPPPaP Nové Zámky

 

13,00-13,45       Kde začať moju kariéru? – výber ďalšieho štúdia s prihliadnutím na 

   situáciu na trhu práce

                          Prednáška pre rodičov a výchovných poradcov    

27.4.2018

09,00-09,25       Duálne vzdelávanie

                          ZF Slovakia a. s.

 

09,30-09,55       Základy podnikania a finančná gramotnosť

                          JA Slovensko, n.o.

 

10,00-10,55        „Chcem vykročiť správne“  - voľba povolania 

                           UPSVaR  Bardejov, UPSVaR  Rožňava

 

11,00-11,25       Duálne vzdelávanie

                          ZKW Slovakia a. s.

 

11,30-11,55        Duálne vzdelávanie

                           OSRAM  a.s.


PARTNERIISTP - Internetový sprievodca trhom práce Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry E-KU Inštitút jazykovej interkultúrnej komunikácie BKS Úspech, s.r.o. JOB LABYRINTH Slovenská informatická spoločnosť Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Inšpektorát práce Nitra Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím